فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C11Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(140A / 110A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C11Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(242A / 191A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C14Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(170A / 140A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C14Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(294A / 242A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C17Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(210A / 170A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C17Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(364A / 294A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C21Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(250A / 210A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C21Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(433A / 364A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C25Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(320A / 250A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C25Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(554A / 433A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C32Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(410A / 320A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C32Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(710A / 554A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه