فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی (کاربری سنگین)
جریان نامی (کاربری سنگین)
حداکثر فرکانس خروجی
چوک DC داخلی
فیلتر EMC داخلی
کی پد (نمایشگر)
چاپر ترمز داخلی
سایر امکانات
سازنده
مدل


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 32A / 15kW / @50°C

کاربری سنگین: 24A / 11kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 37.5A / 18.5kW / @50°C

کاربری سنگین: 32A / 15kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 44A / 22kW / @50°C

کاربری سنگین: 37.5A / 18.5kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 61A / 30kW / @50°C

کاربری سنگین: 44A / 22kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 10A / 4kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 13A / 5.5kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 16A / 7.5kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر آسانسور

دلتا مدل C2000، کد: VFD040C43A-21


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 10.5A / 4kW / @40°C

کاربری سنگین: 9.5A / 3.7kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر آسانسور

دلتا مدل C2000، کد: VFD055C43A-21


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 12A / 5.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 11A / 4kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر آسانسور

دلتا مدل C2000، کد: VFD075C43A-21


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 18A / 7.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 17A / 5.5kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر آسانسور

دلتا مدل C2000، کد: VFD110C43A-21


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 24A / 11kW / @40°C

کاربری سنگین: 23A / 7.5kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر آسانسور

دلتا مدل C2000، کد: VFD150C43A-21


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 32A / 15kW / @40°C

کاربری سنگین: 30A / 11kW / @40°C

 

مقایسه