فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C11Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(110A / 88A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C11Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(191A / 152A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C14Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(140A / 110A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C14Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(242A / 191A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C17Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(170A / 140A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C17Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(294A / 242A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C21Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(210A / 170A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C21Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(364A / 294A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C25Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(250A / 210A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C25Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(433A / 364A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C32Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(320A / 250A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C32Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(554A / 433A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه