فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 3A / 0.75kW / @40°C

مشخصات: 28mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 6A / 1.5kW / @40°C

مشخصات: 11mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 9A / 3kW / @40°C

مشخصات: 9mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 12A / 4kW / @40°C

مشخصات: 6.3mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 1000A / 400kW / @40°C

مشخصات: 0.06mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 23A / 7.5kW / @40°C

مشخصات: 3.6mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 33A / 15kW / @40°C

مشخصات: 2mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 40A / 18.5kW / @40°C

مشخصات: 1.3mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 50A / 22kW / @40°C

مشخصات: 1.08mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 65A / 30kW / @40°C

مشخصات: 0.8mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 78A / 37kW / @40°C

مشخصات: 0.7mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 95A / 45kW / @40°C

مشخصات: 0.54mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه