فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0023B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(23A / 17A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0023B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(34A / 26A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0043B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(43A / 31A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0043B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(64A / 51A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0050B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(50A / 37A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0050B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(75A / 55A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0053B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(53A / 46A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0053B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(80A / 69A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0076B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(76A / 55A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0076B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(114A / 83A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0097B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(97A / 69A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0097B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(145A / 104A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه