فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی (کاربری سبک)
توان نامی (کاربری سنگین)
نوع کنترل
حداکثر فرکانس خروجی
چوک DC داخلی
فیلتر EMC داخلی
کی پد (نمایشگر)
چاپر ترمز داخلی
سایر امکانات
سازنده
مدل

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0008iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 4A / 1.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 2.5A / 0.75kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0015iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 6A / 2.2kW / @40°C

کاربری سنگین: 4A / 1.5kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0022iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 8A / 3.7kW / @40°C

کاربری سنگین: 6A / 2.2kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سنگین کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0037iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 12A / 5.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 8A / 3.7kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0055iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 16A / 7.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 12A / 5.5kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0075iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 24A / 11kW / @40°C

کاربری سنگین: 16A / 7.5kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0110iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 30A / 15kW / @40°C

کاربری سنگین: 24A / 11kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0150iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 39A / 18.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 30A / 15kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0185iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 45A / 22kW / @40°C

کاربری سنگین: 39A / 18.5kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0220iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 61A / 30kW / @40°C

کاربری سنگین: 45A / 22kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0300iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 75A / 37kW / @40°C

کاربری سنگین: 61A / 30kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سبک کار

ال اس مدل IS7، کد: SV0370iS7-4


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 91A / 45kW / @40°C

کاربری سنگین: 75A / 37kW / @50°C

 

مقایسه